Our social corner

Business

Ghid înființare ONG – Asociație nonprofit: Cum să-ți înființezi un ONG în 2023

înființare ong
Distribuie

Ghid înființare ONG – ce trebuie să știi dacă vrei să constitui singur o asociație în 2023.

Am realizat acest ghid pentru că am finalizat recent procesul de înființare a unei asociații nonprofit, iar informațiile de care am avut nevoie pe parcurs au fost, câteodată, insuficiente sau neclare, suficient lucru ca să te poticnești în noianul de acte și reguli cerute de fiecare instituție la care vei ajunge.

Consider că dacă aș fi avut la dispoziție un ghid de înființare ONG actualizat, procesul de constituire a asociației nonprofit pe care l-am urmat ar fi durat mult mai puțin, de aceea recomand acest îndrumar de mai jos.

Ce informații vei afla din acest articol? Pe scurt, vei ști răspunsul la cele mai importante întrebări:

 • ce acte solicită diversele instituții pentru înființarea unei asociații
 • cât costă să înființezi o asociație nonprofit
 • cât durează să înființezi un ONG

Să începem!

Tot procesul, în cazul meu, de la prima cerere și până la ultimul răspuns al unei instituții, care să ne dea dreptul să funcționăm legal și să putem solicita acele deduceri fiscale despre care sigur ați auzit, a durat aproape 5 luni. Nu am avut avocat și m-am bazat doar pe informațiile pe care le-am aflat de la instituții, internet și câteva cunoștințe.

Dacă alegi să mergi înainte cu un avocat specializat în înființare de ONG-uri, pregătește cel puțin 1500 de lei, acesta a fost onorariul pe care l-aș fi plătit eu la sfârșitul anului trecut. Un avocat te poate ajuta cu redactarea actelor și cunoaște procedurile instituțiilor, așa că poți alege de la bun început varianta aceasta și să aștepți finalizarea procesului, caz în care acest ghid de înființare ONG nu este pentru tine 🙂

Ce este un ONG și care sunt formele sale juridice?

Un ONG cuprinde mai multe structuri juridice private, care nu fac parte din categoria instituțiilor statului, care pot lua decizii în nume propriu și răspund legal pentru aplicarea acestora. Caracteristicile de bază ale unei organizații neguvernamentale sunt:

 • Organizație non-profit, nepatrimonială – o entitate al cărei scop nu este de a realiza activități economice, deci nu are în vedere obținerea profitului;
 • Fără scop lucrativ – organizația își aduce aportul prin susținerea comunităților locale, regionale sau internaționale.

Un ONG poate avea una din următoarele forme juridice: asociație, fundație sau federație. Aceasta entitate, indiferent de forma sa, este guvernată de OG nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 4 din Ordonanța 26/ 2000, Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materiala, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Advertisement

Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul.

Ce acte sunt necesare pentru a înființa un ONG?

Pe parcurs vei avea nevoie de următoarele acte:

-Dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției, în termen de valabilitate

-Cărțile de identitate ale membrilor fondatori

-Dovada sediului, acordul asociației de proprietari și al vecinilor (dacă este cazul)

-Dovada patrimoniului inițial – obligatoriu doar în cazul aportului în natura constând în bunuri imobile

-Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice

-Statut – care nu mai trebuie redactat, obligatoriu, de un avocat

Advertisement

-Dovada plăților taxelor de timbru

-diverse cereri – tip.

Care sunt etapele înființării unei asociații nonprofit?

 1. Rezervarea denumirii la Ministerul Justiției
 2. Întocmirea documentației pentru sediul social
 3. Întocmirea statutului
 4. Cazierul fiscal al membrilor fondatori
 5. Depunerea actelor în vederea soluționării dosarului de către instanța de judecată și atribuirea personalității juridice a asociației
 6. Legalizarea Încheierii
 7. Obținerea Certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
 8. Obţinerea Certificatului de înregistrare fiscală
 9. Deschiderea unui cont bancar
 10. Înregistrarea asociației în Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale

Rezervarea denumirii la Ministerul Justiției

Rezervarea denumirii se face prin completarea cererii pentru acordarea disponibilității denumirii și achitarea taxei de 36 de lei.

Tariful pentru rezervare se achită prin orice mijloc de plată (ordin de plată, mandat poştal, transfer bancar etc.) în contul de disponibilităţi al Ministerului Justiţiei nr. RO62TREZ7005032XXX013994, iar codul fiscal al beneficiarului – Ministerul Justiţiei este 4265841.

Formularul de cerere și instrucțiunile de completare pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Justiției, sau de mai jos. De menționat că denumirea organizației nu poate conține sintagme sau cuvinte ce pot crea confuzie cu denumirea unor branduri sau denumiri protejate de OSIM, sau cu denumirea unor autorități sau instituții publice. De asemenea, în cazul denumirilor care conțin exclusiv/și cuvinte în limbă străină, se va anexa traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat.

În București, trebuie să mergeți să depuneți actele la sediul Ministerului Justiției din Str. Apolodor Nr.17, sector 5, la registratură. Rezervarea se ridică de la biroul evidență ONG, parter. Atenție la programul de lucru!

În cazul nostru, obținerea rezervării denumirii a durat 5 zile, depunere acte – luni, ridicare – vineri.

Întocmirea documentației pentru sediul social

Aveți nevoie de un contract de închiriere al spațiului sau contract de comodat, copie certificată „pentru conformitate cu originalul” a titlului de proprietate/ extras de carte funciara asupra spaţiului cu destinatia de sediu, de acordul asociației de proprietari și al vecinilor (dacă este cazul) sau de o declarație pe proprie răspundere că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales.

Întocmirea statutului

Statutul care trebuie depus la Judecătorie este un înscris sub semnătură privată, cu excepția cazului în care activul patrimonial este alcătuit din aport în natură constând în bunuri
imobile, când forma autentică a statutului este obligatorie.

Advertisement

Aveți nevoie de 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită. Statutul se depune și în format electronic, scanat (pdf şi word) – pe stick.

Statutul asociației defineşte scopul și obiectivele, patrimoniul, sediul, drepturile și îndatoririle membrilor, cum este organizată conducerea, etc. Găsiți pe internet diverse modele pe care le puteți adapta situației dvs. Iată ce trebuie să cuprindă statutul, în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscala ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natura și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentica a statutului este obligatorie;

Advertisement

g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;

j) drepturile și obligațiile asociaților;

k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;

n) semnăturile membrilor asociați.

Advertisement

Cazierul fiscal al membrilor fondatori

Aceasta etapă poate fi începută și mai devreme, astfel încât să aveți cazierul fiscal gata la momentul în care este finalizat statutul.

Noi am urmat procedura descrisă aici și am obținut cazierul fără probleme, în cel mai scurt timp.

Certificatele de cazier fiscal trebuie să fie valabile la data depunerii cererii la Judecătorie, atenție perioada de valabilitate este de 30 de zile. De asemenea, ele sunt valabile numai în scopul pentru care au fost eliberate (înființare ONG).

În cazul membrilor persoane juridice este necesar un extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia; în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în extras, hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei.

Depunerea actelor în vederea soluționării dosarului de către instanța de judecată și atribuirea personalității juridice a asociației

Pentru înființare ONG, cererea tip este anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Eu am depus dosarul la Biroul Persoane Juridice din cadrul Judecătoriei. Atenție la programul de lucru cu publicul! La Judecătoria Sectorului 1, cererile se pot depune marți, între 9:00 și 13:00, iar certificatele și legalizarile se ridică joi, între orele 13:00 și 15:00.

Cererea de acordare a personalităţii juridice prin înscrierea asociaţiei în registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei X se depune având ca documente anexate:

statutul asociaţiei, așa cum am menționat mai sus

Advertisement

dovada sediului,

dovada patrimoniului iniţial:
-pentru asociații – doar în cazul aportului în natura (formă autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie)
-pentru fundaţii bunuri în natură sau în numerar a căror valoare totală să fie de cel puţin 10 de ori salariul minim brut pe economie – recipisa original.

dovada disponibilităţii denumirii noii asociaţii eliberată de Ministerul Justiţiei, în original

certificatele de cazier fiscal ale asociaților fondatori

copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de identitate ale membrilor asociați

declaraţie pe propria răspundere a oricăruia dintre membrii asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), care formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

În cazul fundațiilor/asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora şi conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

dovada achitării taxei judiciare de timbru in cuantum de 100 lei.

Advertisement

Unde se plătesc taxele de timbru

Potrivit art. 40 alin. 1 din Ordonanța de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana fizica are domiciliul sau reședinta ori, după caz, în care persoana juridica are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 1:
CONT IBAN – RO79TREZ70121070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 1, COD FISCAL – 12293095, beneficiar Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, informații suplimentare se pot obține de site-ul DGITL Sector 1 www.impozitelocale1.ro;

Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 2:
CONT IBAN – RO04TREZ70221070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 2, COD FISCAL – 13811802, beneficiar Direcția Venituri Buget Local Sector 2, informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DVBL sector 2 www.impozitelocale2.ro ;

Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 3:
CONT IBAN – RO26TREZ70321070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, COD FISCAL – 4420465, beneficiar Sectorul 3 al Municipiului București, informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DGITL Sector 3 www.ditl3.ro;

Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 4:
CONT IBAN – RO48TREZ70421070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4, COD FISCAL – 4316422, beneficiar Sectorul 4 al Municipiului București, informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DGITL Sector 4 www.dgitl4.ro;

Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 5:
CONT IBAN – RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5, COD FISCAL – 38320436, beneficiar Direcția Impozite si Taxe Locale Sector 5, informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DITL Sector 5 www.sector5.ro/www.ditl5.ro;

Pentru domiciliul/sediul plătitorului din sectorul 6:
CONT IBAN – RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6, COD FISCAL – 12380248, beneficiar DITL Sector 6, informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DITL Sector 4 www.taxelocale6.ro.

Pentru persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/sediul în afara razei municipiului Bucuresti, plata taxei judiciare de timbru se face în contul bugetului local al localității unde domiciliaza/îsi desfasoara activitatea.

Potrivit art. 40 alin. 2 din Ordonanta de Urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul în România, taxa judiciara de timbru se plateste în contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se depune actiunea sau cererea.

Advertisement

Legalizarea Încheierii și obținerea certificatului de înscriere În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Noi am primit Încheierea de la Judecătorie după aproximativ două luni și jumătate de la data depunerii dosarului pentru înființare ONG.

Pasul următor este să completați 3 cereri: una pentru legalizare hotărâre civilă – pentru un exemplar plătiți o taxă de timbru de 5 lei, o cerere pentru eliberare certificat de înscriere În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor – taxă de timbru de 1 leu și o cerere pentru eliberare extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor – plătiți taxă de timbru de 7 lei pe exemplar.

Depuneți cererile și dovezile plății taxelor de timbru la același Birou Persoane Juridice (verificați programul). În funcție de Judecătorie, puteți primi pe loc toate actele, sau…

Dacă totul decurge ok, aceasta ar trebui să fie ultima vizită la Judecătorie.

Obţinerea Certificatului de înregistrare fiscală

O nouă aventură începe!

Ghidul meu de înființare ONG nu ar fi complet dacă nu aș prezenta și partea legată de ANAF.

Pentru obținerea certificatului de înregistrare fiscală, am fost instruită să transmit prin formularul de contact de pe site-ul anaf.ro declarația 010 completată, împreună cu toate actele justificative (certificate, extras, incheiere, statut, carte de identitate si sediu social) arhivate.

Teoretic, certificatul de înregistrare fiscală se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea declarației, în cazul nostru a durat mai mult.

Advertisement

Deschiderea unui cont bancar

Contul bancar se poate deschide în prezența membrilor fondatori sau a celor desemnați pentru realizarea operațiunilor bancare, în funcție de procedurile interne ale bancii la care mergeți. Pentru deschiderea contului este bine să aveți dosarul cu toate actele obținute până acum pentru înființare ONG, în original.

Termenul pentru această etapă este de aproximativ o săptămână.

Înregistrarea asociației în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale

Vă vine sau nu să credeți, acesta este (sper) ultimul pas din ghidul de înființare ONG.

Pentru aceasta, aveți nevoie de o semnătură digitală, timp și să aveți nervii tari pentru încă o perioadă de timp.

Prima dată trebuie să mergeți să solicitați un certificat fiscal de la Impozite și taxe locale care să ateste că asociația nu are datorii. Dacă aveți semnătură digitală și există și o platformă locală, puteți depune o cerere de asociere a dvs. cu asociația, iar o dată ce este aprobată, certificatul fiscal se poate obține pe loc. Dacă nu puteți semna digital, termenul de eliberare al certificatului fiscal este de o săptămână.

Pentru pasul următor este obligatorie semnătura digitală. Iată procedura:

”Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea
formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult
pentru care se acordă deduceri fiscale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. În cerere,
entitatea/unitatea de cult declară pe propria răspundere că îndeplinește condiția
prevăzută la pct. 4 lit. a).

(2) Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișate pe site-ul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere
la distanță.

Advertisement

(3) Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare
fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată
ca plătitor de impozite și taxe locale.”

Termenul este de 10 zile lucrătoare.

Ca scurtă recapitulare, am plătit aproximativ 150 de lei taxe de timbru, procedura cea mai stufoasă este la Judecătorie, procedura descrisă cel mai vag este cea de la ANAF, dar datorită acestui articol aveți acum foarte multe informații pe care eu nu le-am avut, care vă pot scurta considerabil timpul pentru înființare a unui ONG.

Sper să îți folosească ghidul meu de înființare ONG cu informații actualizate pentru 2023, iar dacă ai prieteni care urmează să constituie o asociație nonprofit, poți să îi ajuți, distribuindu-le linkul către acest articol!

Distribuie
Advertisement
Click pentru a adăuga un comentariu

Trebuie să fiți conectat pentru a posta un comentariu Login

Lasă un răspuns

Advertisement
Malina Calugareanu
SportAcum 4 săptămâni

Mălina Călugăreanu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris

Coperta Catalog
ActualitateAcum o lună

Apariție editorială de excepție – Catalogul „DE IDENTITATE. SCRIPTA ET IMAGINES HISTORIAE DACOROMANAE. SEC XV-XX”, o lucrare unică a identității cultural-istorice românești

hotel nordis mamaia
BusinessAcum o lună

Nordis Mamaia, deschis pentru rezervări. Cât costă să petreci Paștele la 5 stele?

vlad covaliu campion mondial
SportAcum o lună

Vlad Covaliu a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Scrimă pentru Juniori de la Riad!

Echipa lui Chef Richard
TVAcum o lună

Chefi la cuțite: Echipele sezonului 13 sunt formate!

Score2Skill image
BusinessAcum o lună

eJobs lansează Score2Skill: Abilitățile din jocurile video devin atuuri pe piața muncii!

masterchef
TVAcum o lună

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu revin la PRO TV ca jurați ai sezonului 9 MasterChef România!

Andreea Dinca locul 5 campionat mondial juniori
SportAcum o lună

Andreea Dincă, locul 5 la Campionatul Mondial de Scrimă pentru juniori

campionatul mondial de scrima cadeti juniori riad 2024
SportAcum o lună

Campionatul Mondial de Scrimă pentru Cadeți și Juniori își deschide porțile la Riad!

transpiratie
LifeAcum o lună

Transpirația: O poveste cu arome și culori

Marele Jaf al Tramvaiului still lansare
EntertainmentAcum o lună

„Marele jaf al tramvaiului”, de vineri pe marile ecrane din România

razboi civil
EntertainmentAcum o lună

„Război Civil” iminent la cinema din 12 aprilie

masini de spalat samsung
TechAcum o lună

Samsung Electronics lansează o nouă gamă de mașini de spălat bazate pe inteligență artificială și mai eficiente energetic

KV zsb 2024jpg
ActualitateAcum o lună

Zilele Sculpturii București 2024. Unde Formele se Aliniază, Arta se dezvăluie!

fonduri nerambursabile
BusinessAcum o lună

ARCUB lansează apelul de proiecte culturale cu fonduri nerambursabile „București 565. Conexiuni urbane” 2024

Facebook

Advertisement